Telefonisch contact: (0598) 45 17 70
>>Bescherming Privacy & Persoonsgegevens
Bescherming Privacy & Persoonsgegevens

Werkwijze binnen T.T.C.

T.T.C. maakt geen kopieën  van paspoorten, rijbewijzen of identiteitskaarten.

Vóór de daadwerkelijke uitvoering van de veiligheidsopleiding wordt de opdrachtgever gevraagd de volledige gegevens van de deelnemer(s) door te geven. Voor de presentielijsten, de certificaten, de pasjes (en eventueel de PSL-stickers) zijn de volgende gegevens nodig:

  • Voorletter(s)
  • Tussenvoegsel
  • Achternaam
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats

(identiek aan ID-bewijs)

 

T.T.C. volstaat tijdens de training met de vraag aan deelnemers om hun paspoort of ander identiteitsdocument te tonen. Op deze wijze wordt controle uitgevoerd of gegevens van de deelnemers correct zijn.

T.T.C. maakt gebruik van fotografie. Deelnemers aan de veiligheidsopleidingen komen niet herkenbaar in beeld. Medewerkers van T.T.C. worden wel geportretteerd.

 

Code 95

T.T.C. Training & Certificering B.V. is een geaccrediteerd opleidingscentrum voor het CCV en heeft trainingen waarvan de deelname meetelt voor de Code 95-punten. Bij aanmelding zijn wij behalve voorletter(s) + tussenvoegsel + achternaam + geboortedatum + geboorteplaats ook een BSN-nummer nodig.

 

Register met verwerkingsactiviteiten

De persoonsgegevens blijven bij T.T.C. bewaard. Met als doel om u tijdig te informeren als het certificaat bijna verloopt en om u uit te nodigen voor herhalingstrainingen.

 

Privacystatement T.T.C.

T.T.C. Training & Certificering B.V. respecteert te allen tijde de privacy van de kandidaten en van de opdrachtgevers. T.T.C. verzamelt daarom uitsluitend gegevens die op vrijwillige basis worden verstrekt. Deze gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk behandeld. T.T.C. houdt zich aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

 

Bescherming van Privacy & Persoonsgegevens

De bescherming van de privacy is in verschillende wetten en verdragen geregeld. De belangrijkste wet op dit gebied is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), in het dagelijks leven ook wel ‘privacywet’ genoemd. De WBP bevat regels voor het verwerken van persoonsgegevens, waarbij de nadruk ligt op het geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens. Denk hierbij aan het verwerken van persoonsgegevens met behulp van een computer. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Hierbij kun je denken aan naam- en adresgegevens, e-mailadressen, pasfoto’s en bijvoorbeeld IP-adressen.

 

Wanneer is er sprake van verwerking van persoonsgegevens?

Onder verwerking wordt verstaan elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekking door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

 

Algemene regels voor verwerking persoonsgegevens

Hoofdregel is dat persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. T.T.C. staat hiervoor garant. Daarnaast mogen persoonsgegevens slechts worden verzameld als daarvoor een precieze doelomschrijving wordt gegeven, zoals bijvoorbeeld ten behoeven van het opleiden van personeel. Bovendien bepaalt de wet dat persoonsgegevens slechts mogen worden verwerkt voor zover zij toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Daarnaast geldt dat er voor elke verwerking van persoonsgegevens een rechtvaardigingsgrond aanwezig moet zijn. De verwerking van persoonsgegevens door T.T.C. zijn, in overeenstemming met artikel 8 Wbp, gebaseerd op de volgende rechtsvaardigheidsgronden:

  • Toestemming: De betrokkene (dit is degene wiens gegevens worden verwerkt) heeft voor de verwerking toestemming gegeven.
  • Uitvoering overeenkomst: De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.

 

Wat zijn de rechten van betrokkenen?

De Wet Bescherming Persoonsgegevens kent rechten toe aan personen van wie de gegevens worden verwerkt:

  • Inzagerecht: Dit recht biedt iedereen de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn gegevens worden verwerkt.
  • Correctierecht: Wanneer iemand zijn inzagerecht heeft gebruikt en tot de conclusie komt dat zijn gegevens gecorrigeerd moeten worden, kan hij daartoe een verzoek indienen bij degene die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking.
  • Recht van verzet: Tegen bepaalde vormen van gegevensverwerking kan de betrokkene zich verzetten, als gevolg waarvan de verwerking van zijn persoonsgegevens mogelijk moet worden gestaakt.

 

0
Connecting
Verzenden......
Kunnen wij u helpen?

Wij zijn helaas niet online op dit moment. Laat een bericht achter. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

* Naam
* E-mail
Uw vraag...
Stel uw vraag
* Uw naam
Waarmee kunnen wij u assisteren?
Kan ik u helpen?
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?
T.T.C. Trainingen
Cursus aanvragen
Bedankt voor uw aanvraag. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.